โปรดทราบว่า การเข้าถึง Northern Breakwater ที่ Stockton ถูกจํากัดชั่วคราวเนื่องจากความเสียหายจากพายุของหอไฟ

วิศวกรได้รับการว่าจ้างเพื่อตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานแสงสว่างทั้งหมดบนเขื่อนกันคลื่น ในขณะที่งานนี้ดําเนินการการเข้าถึงสาธารณะไปยัง Northern Breakwater จะถูก จํากัด ขณะนี้มีรั้วชั่วคราวแล้ว

เราขอขอบคุณที่เคารพมาตรการความปลอดภัยที่สําคัญนี้

สอบถามข้อมูลสื่อกรุณาติดต่อ: